Privacy verklaring

 1. Inleiding Bedrijf Privacy Statement

  Dit is de privacyverklaring van Krijgsman Watersport. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u een e-mail verzendt aan ons. Wij leggen u duidelijk uit hoe wij uw gegevens opslaan, hoelang deze bewaard blijven en wat precies het doel van de gegevensverwerking is. Daarnaast geven we duidelijk inzicht in hoe u gebruik kunt maken van uw rechten met betrekking tot gegevensverwerking.

  Wat doet Krijgsman Watersport precies? Krijgsman Watersport is een familiebedrijf gespecialiseerd in sloepen & tenders en biedt bekende merken aan zoals Lifestyle, Steelfish, Primeur, Corsiva, Stout, Oud Huijzer, Topcraft en Riga. Door onze jarenlange ervaring met sloepen & tenders zijn wij ervan overtuigd u optimaal te kunnen begeleiden en het juiste advies te kunnen geven. Wij kunnen u een totaalpakket aanbieden waarbij wij services zoals: onderhoud, reparatie en winterstalling van uw sloep of tender voor u uitvoeren.

  Omdat wij in verschillende situaties persoonsgegevens verwerken, hebben we gekozen voor een uitgebreide privacyverklaring. Vaak zijn er namelijk situaties waarin Krijgsman Watersport uw persoonsgegevens dient te verzamelen en te verwerken/gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het verzenden van facturen. Het is belangrijk dat u weet wat er met uw persoonsgegevens gebeurt en hoe u uw wensen, met betrekking tot de omgang met uw persoonsgegevens, aan ons kunt laten weten.

  Krijgsman Watersport neemt uw privacy erg serieus en zal persoonlijke informatie op een veilige manier gebruiken en verwerken. Alle artikelen in deze privacyverklaring zijn in overeenstemming met de geldende (Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG wetgeving. Deze Europese privacywetgeving is sinds 25 mei 2018 toepasselijk in Nederland.

  Heeft u het idee dat er niet op een correcte wijze wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet om direct contact met ons op te nemen!

  info@krijgsmanwatersport.nl l +31 075 – 68 75 729

  Loodsweg 3 l 1525RH l Westknollendam Noord Holland

  KvK Nr. 74437666


 2. Categorieën persoonsgegevens

  Voor ons is het noodzakelijk bepaalde persoonsgegevens op te vragen om onze klanten zo goed mogelijk te kunnen helpen. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. De persoonsgegevens die wij (over het algemeen) opvragen zijn:

  – Voornaam en achternaam
  (Persoonlijk) e-mailadres (let op: de AVG schaart ook bepaalde Bedrijfse-mailadressen onder persoonsgegevens. Denk aan het e-mailadres Samson@Bedrijf.nl);
  – Adresgegevens;
  – Bankgegevens;
  – De aangeschafte producten.

  Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden verstrekt via onze website, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze worden opgegeven voor verwerking door Krijgsman Watersport.


 3. Grondslag en doel voor gegevensverwerking

  Op grond van de AVG wetgeving zijn wij verplicht een rechtmatige grondslag te hebben voor de verwerking van persoonsgegevens. Artikel 6 lid 1 sub a, sub b en sub c van de AVG zijn toepasselijk op onze situatie: de verwerking van persoonsgegevens wordt gedaan op basis van uw toestemming, omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Krijgsman Watersport of omdat het noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

  Artikel 13 lid 1 sub c van de AVG schrijft ons vervolgens voor om duidelijk aan te geven voor welke ‘verwerkingsdoeleinden’ de persoonsgegevens bestemd zijn. Hieronder volgt daarom een overzicht met verschillende verwerkingsdoeleinden. Wij geven per verwerkingsdoeleind een uitleg over de gegevens die gebruikt worden voor dit doel en op welke juridische grondslag de gegevens bewaard worden. De bewaartermijnen van deze gegevens worden vervolgens beschreven onder 4, Periode van opslag.

  – Er zijn een aantal doelen waar Krijgsman Watersport uw persoonsgegevens voor verzamelt;

  1. Contact opnemen
  Heeft u een e-mail gestuurd naar ons emailadres (info@krijgsmanwatersport.nl)? Of heeft u informatie achtergelaten via het contactformulier, sociale media, WhatsApp of telefonisch? Dan bewaren wij deze gegevens zodat wij u verder kunnen benaderen. Hierbij ligt de focus uiteraard op correcte afhandeling, waarbij wij u nimmer tot last zijn (met ongevraagde benaderingen).

  De grondslagen voor verwerking in dit kader: ons gerechtvaardigd belang: wij dienen met u te kunnen communiceren om vragen of klachten in behandeling te kunnen nemen of op te kunnen volgen.

  2. Uitvoeren dienst

  Wanneer er wordt overgegaan op het uitvoeren van onze dienst, heeft Krijgsman Watersport bepaalde gegevens nodig. Zonder deze gegevens is het voor Krijgsman Watersport niet mogelijk om de dienst naar behoren uit te voeren.  Denk bijvoorbeeld aan het e-mailadres, naam, telefoonnummer en adres.

  De grondslagen voor verwerking in dit kader: uitvoering van de overeenkomst (het voldoen aan de overeenkomst zoals besloten met onze klant), wettelijke verplichtingen (volgens de via geldende wet- en regelgeving gestelde normen uitvoeren van onze diensten) en een gerechtvaardigd belang (het naar behoren kunnen uitvoeren van de overeenkomst met onze klanten).

  3. Het verzenden en bewaren van facturen

  Krijgsman Watersport bewaart gegevens die zijn opgegeven in verband met de facturering. Dit geldt zowel voor verzonden als ontvangen facturen. De meeste facturen zijn voorzien van persoonsgegevens, zoals de aanhef. Ook kan het zijn dat een factuur ontvangen/verzonden wordt aan een Bedrijfse-mailadres met een naam erin. Daarnaast kunnen in bepaalde gevallen persoonlijke adresgegevens op facturen vermeld worden. Denk aan situaties waarbij iemand een kantoor aan huis heeft. Krijgsman Watersport heeft een wettelijke plicht om te factureren, ontvangen facturen te bewaren en verzonden facturen te bewaren. Deze facturen zijn eveneens nodig om belastingaangiftes te kunnen doen.

  De grondslagen voor de administratieve verwerkingsdoelen: uitvoering van de overeenkomst (in geval de overeenkomst is gesloten met onze klant), wettelijke verplichtingen (dit zijn de fiscale plichten en anti-witwasregelgeving) en ook ons gerechtvaardigd belang (hierbij gaat het om het effectief uitvoeren van diensten, het behartigen van onze belangen, het voorkomen of optreden in juridische procedures en interne administratieve doeleinden).

  4. Relatiebeheer

  Het is voor Krijgsman Watersport belangrijk om uw feedback, klachten en wensen op te slaan en te kunnen verwerken. Indien Krijgsman Watersport nog verder contact met u moet opnemen (bijvoorbeeld over de levering van de producten) moet Krijgsman Watersport hiertoe in staat zijn. Wij bewaren hiervoor gegevens zoals uw naam, telefoonnummer en e-mail.

  De grondslagen voor verwerking in het kader van dit doel zijn: uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang (het kunnen initiëren, onderhouden en bijhouden van de klantrelatie en om de bijbehorende administratie, correspondentie en relatiebeheeractiviteiten te kunnen verrichten).

  5. Garantie

  Krijgsman Watersport verwerkt uw persoonsgegevens om de garantie voor onze producten te registreren. Krijgsman Watersport is wettelijk verplicht om de garantie voor verschillende producten te registreren. Krijgsman Watersport verwerkt hiervoor onder anderen uw naam, telefoonnummer, aangeschafte producten en adres.

  De grondslagen voor verwerking in het kader van dit doel zijn: uitvoering van de overeenkomst (indien overeengekomen is dat Krijgsman Watersport de garantie registreert) en ons gerechtvaardigd belang (De garantie van verschillende klanten bijhouden en indien een klant hierop aanspraak maakt, de garantie te controleren).


 4. Periode van opslag

  Hierboven hebben wij aangegeven voor welke verwerkingsdoeleinden wij uw persoonsgegevens gebruiken. Volgens artikel 13 lid 2 sub a van de AVG moeten wij vervolgens aangeven wat de opslagperiode van de persoonsgegevens is. Daarbij is het goed om te realiseren dat alle gegevens in ieder geval bewaard blijven voor de periode dat er werkzaamheden worden verricht, of de periode dat er redelijkerwijs vanuit mag worden gegaan dat werkzaamheden verricht worden. Elk laatste contactmoment tussen u en Krijgsman Watersport geldt als een nieuw begin van de bewaringstermijn.

  Let op! Het is mogelijk dat gegevens opgegeven en verwerkt voor een bepaald doeleind, overgaan in een ander doeleind. Hierdoor begint er een nieuwe bewaringstermijn. Bijvoorbeeld wanneer gegevens verstrekt worden via een contactformulier en er uiteindelijk overgegaan wordt naar een dienst. Wanneer er gebruikgemaakt wordt van dezelfde gegevens zal de bewaringstermijn van deze gegevens overlopen naar die van het volgende doeleinde.

  – De opslagperiode per verwerkingsdoel

  1. Contact opnemen

  Indien er geen relevante overeenkomsten, samenwerkingen of afspraken volgen uit ons contact met u, blijven de gegevens die verzameld werden voor dit doel maximaal 1 jaar bewaard.

  2. Uitvoeren dienst

  Gegevens welke zijn verstrekt voor het uitvoeren van onze diensten worden na het voltooien van de dienst en het verzenden dan wel ontvangst van de (laatste) betaling, bewaard voor een periode van maximaal 7 jaar. Hierbij horen ook gegevens welke gebruikt worden ter verzending van de producten.

  3. Het verzenden en bewaren van facturen

  Volgens de wet zijn wij verplicht om facturen (en andere administratie) te bewaren. De Belastingdienst dient immers de mogelijkheid te hebben om ons te controleren. Volgens de eisen van de Belastingdienst, moeten wij onze facturen in ieder geval 7 jaar bewaren. Wij conformeren ons in alle gevallen aan deze eisen. Na het verstrijken van deze termijn, bewaren wij uw persoonsgegevens voor een periode van maximaal 2 jaar.

  4. Relatiebeheer

  Gegevens in het kader van relatiebeheer worden in ieder geval bewaard voor de duur waarin wij met u samenwerken. Na afronding van de werkzaamheden, blijven gegevens maximaal 1 jaar bewaard, tenzij door wettelijke verplichtingen (als wettelijke administratievoorwaarden) langere termijnen gelden.

  5. Garantie

  Gegevens in het kader van de garantie worden ten minste bewaard tot de garantie afloopt, de gegevens worden daarna voor maximaal 1 jaar bewaard indien alle mogelijke garantie op product(en) zijn aflopen.


 5. Ontvangers van persoonsgegevens

  Krijgsman Watersport deelt in beginsel geen persoonsgegevens met derde partijen: dit gebeurt enkel wanneer dit strikt noodzakelijk is en als u hier zelf om vraagt, denk hierbij aan het verstrekken van gegevens voor het registreren van de garantie van product(en). In alle gevallen zal Bedrijf zich als verwerkingsverantwoordelijke conformeren aan de AVG-wetgeving, specifiek artikel 28 e.v. AVG.

  Cookies

  Wilt u weten welke cookies Krijgsman Watersport plaatst? Raadpleeg dan onze cookieverklaring.


 6. Beveiliging

  De Apparaten waarmee uw gegevens zijn geopend, zijn ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdrukscan en/of gezichtsherkenning. Hierbij gaat het om de noodzakelijke apparaten, zoals computers, laptops en mobiele telefoons.

  Ook wordt uw bezoek aan de Bedrijf website beveiligd door ‘’http’’ beveiliging. Dit betekent dat uw verbinding met Krijgsman Watersport privé is. Hiermee zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens tijdens uw websitebezoek veilig blijven.

  Alle vormen van fysieke gegevens worden door Krijgsman Watersport in een afgesloten kantoor bewaard. Het pand waarin het kantoor zich bevindt is tevens voorzien van een alarminstallatie. Alleen bevoegd personeel heeft de mogelijkheid om deze gegevens in te zien.
  Volledigheidshalve, meer informatie over de beveiliging waar Krijgsman Watersport gebruik van maakt:

  – De apparaten waar persoonsgegevens op opgeslagen worden, zijn beveiligd met een wachtwoord en/of vingerafdrukscan en/of gezichtsherkenning
  – Het versturen van uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘http’ en het hangslot in de adresbalk.
  – Fysiek opgeslagen persoonsgegevens worden in een afgesloten kantoor beveiligd waarbij het pand van het kantoor voorzien is van een alarm installatie


 7. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

  Hieronder geven we u een overzicht van de rechten die u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens en ons gebruik hiervan. Hoewel we bij Krijgsman Watersport op minimale wijze persoonsgegevens verzamelen en verwerken, vinden wij het belangrijk u toch te wijzen op de rechten die u in het kader van de AVG hebt.

  A. Recht op inzage (artikel 15 AVG)

  Te allen tijde heeft u het recht uw gegevens op te vragen, die bij Krijgsman Watersport zijn vastgelegd en bewaard. Dit kan middels het sturen van een e-mail of via telefonisch contact. U krijgt dan een duidelijk overzicht van uw gegevens.

  B. Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)

  Kloppen uw gegevens (die wij in bewaring hebben) niet meer of zijn deze veranderd? Dan heeft u het recht om dit te laten rectificeren door Krijgsman Watersport.

  C. Recht op overdracht van gegevens (artikel 20 AVG)

  Volgens de AVG heeft u het recht, indien redelijk en mogelijk, Krijgsman Watersport te verzoeken gegevens over te dragen aan een andere partij.

  D. Recht op het wissen van gegevens (artikel 17 AVG)

  U heeft in bepaalde gevallen het recht om Krijgsman Watersport te vragen gegevens te vernietigen. Dit kunt u doen met een beroep op het recht op vergetelheid. In de volgende situaties moet Krijgsman Watersport uw persoonsgegevens vernietigen:

  – Krijgsman Watersport heeft uw gegevens niet meer nodig voor doelen waar Krijgsman Watersport de gegevens voor verzameld heeft.
  – U heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven aan Krijgsman Watersport om gebruik te maken van gegevens, maar trekt deze nu in.
  – U maakt bezwaar tegen verwerking van gegevens. U heeft een absoluut recht om bezwaar te maken tegen direct marketing. Zijn uw belangen groter dan de belangen van Krijgsman Watersport met betrekking tot de verwerking van uw gegevens? Dan heeft u een relatief recht van bezwaar. Dat betekent dat wissen niet direct hoeft te geschieden, maar pas dan wanneer is vastgesteld dat uw belang zwaarder weegt.
  – Wanneer Krijgsman Watersport uw gegevens onrechtmatig zou verwerken, heeft u direct de mogelijkheid te vragen de gegevens te wissen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  – Wanneer Krijgsman Watersport een wettelijke bewaartermijn heeft overschreden, is Krijgsman Watersport verplicht om uw gegevens te wissen.
  – Bent u als betrokkene jonger dan 16 en heeft Krijgsman Watersport uw gegevens verzameld? dan kunt u vragen aan Krijgsman Watersport om de gegevens direct te wissen.

  Er zijn uitzonderingen op het recht op vergetelheid uit de AVG. Zie voor meer informatie de volgende pagina.

  E. Recht op het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

  U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Krijgsman Watersport niet op de juiste wijze met uw persoonsgegevens is omgegaan. Dat kan via deze link. De Autoriteit Persoonsgegevens handelt deze klacht dan verder af.

  F. Recht op stop van gegevensverbruik, bezwaar (artikel 21 AVG)

  U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen gegevensgebruik. Zeker in het geval van ‘direct marketing’.

  Gebruik maken van bovenstaande rechten?
  Een e-mail aan info@krijgsmanwatersport.nl is in de meeste gevallen al genoeg om gebruik te maken van uw rechten. Twijfelen wij eraan of u bent wie u zegt dat u bent? Dan kunnen wij u verzoeken een kopie van uw identiteitsbewijs aan te leveren, zoals dit is voorgeschreven door de Rijksoverheid. Echter zal in de meeste gevallen een minder ingrijpende wijze van identiteitsachterhaling voldoende zijn.


 8. Plichten

  Krijgsman Watersport verwerkt uw persoonsgegevens, zoals aangegeven, op grond van een gerechtvaardigd belang. Uw persoonsgegevens zullen nooit verkocht worden aan een derde.

  De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimaal benodigde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het leveren van de diensten. Wanneer u deze verplichte gegevens niet aan ons levert, kan Krijgsman Watersport de diensten niet (naar behoren) aanbieden.

  Indien het noodzakelijk is uw gegevens te delen met andere partijen, zal daar uiteraard eerst uw toestemming voor worden gevraagd, dit kan onder anderen door wijziging van ons Privacy Statement. Wij maken wijzigingen altijd kenbaar.

  Krijgsman Watersport behoudt zich het recht gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk vereist is, of wanneer Krijgsman Watersport dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek of proces. Tevens wanneer het gaat om eigendom of het beschermen van Krijgsman Watersport. Hierbij trachten wij uw recht op privacy zoveel als mogelijk te respecteren.

  Heeft u nog vragen over ons privacyverklaring? Neem dan gerust contact op via de onderstaande gegevens.

  info@krijgsmanwatersport.nl l +31 075 – 68 75 729

  Loodsweg 3 l 1525RH l Westknollendam Noord-Holland

  KvK Nr. 74437666

 

Versie 2021

Aantal personen

Maximaal aantal personen volgens CE.

Max. snelheid

Geschatte maximale snelheid, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Schrijf een review